Vend vakant pune për Specialist Finance

Shoqëria Nxitja e Biznesit Social sha me seli në Tiranë, ofron mundësi punesimi pranë zyrave të Institucionit për pozicionin; Specialist Finance
Kërkesat për profilin e apilkantit:

• Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Ekonomi, Dega Finance/Kontabilitet;
• Të kete minimalisht 5-10 vjet eksperience pune;
• Të njohe shumë mirë programet financiare ( Alpha Web, Financa 5 etj);
• Të këtë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;• Të ketë njohuri shumë të mirë të programeve kompjuterike ( Microsoft Office, Exel etj);
• Të jetë I përkushtuar, dinamik dhe me aftësi të mira komunikuese.

Shoqëria Nxitja e Biznesit Social sha me seli në Tiranë, ofron mundësi punesimi pranë zyrave të Institucionit për pozicionin; Specialist Finance
Kërkesat për profilin e apilkantit:

  • Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Ekonomi, Dega Finance/Kontabilitet;
  • Të kete minimalisht 5-10 vjet eksperience pune;
  • Të njohe shumë mirë programet financiare ( Alpha Web, Financa 5 etj);
  • Të këtë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
  • Të ketë njohuri shumë të mirë të programeve kompjuterike ( Microsoft Office, Exel etj);
  • Të jetë I përkushtuar, dinamik dhe me aftësi të mira komunikuese.

Detyrat kryesore

Kontroll ditor i adreses se email/Tatimet /E-Albania/QKB.
Të beje mbylljen e bilanceve vjetore te shoqerise.
Rakordimi i rregjistrimit te shpenzimeve dhe statement të bankës.
Plotësim i transfertave bankare për cdo shpenzim.
Llogaritja e pagave të punojësve cdo muaj dhe deklarimi në degën e tatimeve.
Plotësim i dokumentacionit dhe llogaritja e dietave brenda dhe jashtë vendit.
Kryerja e inventarizimit me komision cdo fund viti.
Rregjistrimi dhe dorezimi i pasqyrave financiare ne QKB.
Plotësim i pasqyrave të lëvizjes Monetare(Hyrje-Daljeve) në fund viti.
Deklarimi online të sigurimeve dhe tatimit mbi pagen dhe gjenerimi i urdhër pagesave.
Plotësim i formularit te deklarimit online te tatimit mbi burimin ,cdo muaj.
Plotesim dhe deklarimi online i librave te blerjeve dhe shitjeve, cdo muaj.
Deklarimi online I TVSH cdo muaj.
Analize financiare dhe e Planeve te Bizneseve sociale.
Analize financiare dhe Planeve te projekt-propozimeve.

Dokumentat e kërkuara:

  1. CV e detajuar
  2. Letër motivimi

Të interesuarit mund të kontaktojnë në adresën e emailit nga 05.01.2022 deri më datë 05.02.2022
info@nbs.org.al

JU JAPIM MUNDËSINË QË NJË IDE SOCIALE TË BËHET BIZNES!

Na kontaktoni dhe një staf i përkushtuar do jetë në dispozicionin tuaj!