Shoqëria Nxitja e Biznesit Social sha me seli në Tiranë, ofron mundësi punesimi pranë zyrave të Institucionit për pozicionin; Jurist.

Kërkesat për profilin e apilkantit

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Drejtësi
 • Të njohë shumë mirë legjislacionin Shqiptar
 • Të gëzojë integritet të lartë
 • Të këtë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 • Të ketë njohuri shumë të mirë të programeve kompjuterike ( Microsoft Office, Exel etj)
 • Të jetë I përkëushtuar, dinamik dhe me aftësi të mira komunikuese

Detyrat kryesore

 • Harton kontrata dhe marreveshje të ndryshme që lidh insitucioni;
 • Menaxhon dhe ndjek proçedurat ligjore të insitucionit ;
 • Harton çdo akt të nevojshëm që i kërkohet nga insitucioni ;
 • Ndjek ne vazhdimesi ndryshimet ligjore per aq sa i perket ligjit per shoqerite tregtare; Kodit te Punes dhe cdo akt tjeter ligjor dhe nenligjor nga rregullatori qe ka lidhje me veprimtarine e insitucionit ;
 • -Përfaqëson shoqërinë pranë institucioneve administrative dhe ndjek proçedurat ligjore, ankimimet, prapsimet, korrespodencat zyrtare me autorirete shtetërore dhe private për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë.
 • -Përfaqëson shoqërinë për çështje të ndryshme gjyqësore që nga përpilimi I padive, ankimimeve, ndjekjen e negocialtave, etj

Dokumentat e kërkuara:

 1. CV e detajuar
 2. Letër motivimi

Të interesuarit mund të kontaktojnë në adresën e emailit nga 15.07.2021 deri më datë 15.09.2021

info@nbs.org.al

JU JAPIM MUNDËSINË QË NJË IDE SOCIALE TË BËHET BIZNES!

Na kontaktoni dhe një staf i përkushtuar do jetë në dispozicionin tuaj!